Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Giấy Tờ cần thiết để nộp đơn xin

Nộp đơn xin Hoãn Lệnh Trục Xuất hoặc xin Nhập Tịch có thể là khá phức tạp, và có rất nhiều giấy tờ quý vị cần phải thu thập. Hãy bắt đầu sớm, giữ đầy đủ các hồ sơ, và xin trợ giúp từ một trong những cơ quan địa phương.