Xin Trợ Giúp

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather 

Hãy xin giúp đỡ từ một tổ chức đáng tin cậy trong vùng Houston

Sử dụng bản đồ trên đây để tìm một tổ chức tín nhiệm gần nơi quý vị cư ngụ. Những số ghi trên bản đồ tương ứng với danh sách các tổ chức dưới đây. Những tổ chức có màu xanh dương cung cấp dịch vụ về pháp lý.

 

đánh dấu màu xanh dương trên bản đồ Những tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý            đánh dấu màu xanh lục trên bản đồTất cả những tổ chức khác

 

1. Thuyền Nhân SOS
11360 Bellaire Blvd. Ste. 910 Houston, TX 77072

: (281) 530-6888
Trang Mạng:  www.bpsoshou.org
Các Dịch Vụ Được Cung Cấp bằng:

 • Anh ngữ
 • Việt ngữ
 • Hoa ngữ
 • Tiếng Tây Ban Nha

Các Loại Dịch Vụ Về Di Trú Được Cung Cấp:

 • trợ giúp pháp lý
 • các buổi cung cấp tin tức tài liệu
 • trợ giúp với Đạo Luật Chống Bạo Hành Phụ Nữ (Violence Against Woman Act, VAWA), Chiếu Khán U, Chiếu Khán T, Lánh Nạn, Điều Chỉnh Tình Trạng Di Trú, Bảo Lãnh Gia Đình, Nhập Tịch và Thủ Tục Trục Xuất
 • DACA

:  Jessica Zarate
(832) 300-5553
jessica.zarate@bpsos.org

2. Liên Kết Chống Lại Tai Ương
10202 Ripple Lake Drive Houston, TX 77065
: (713)471-5832
Trang Mạng: www.bondingagainstadversity.org
Các Dịch Vụ Được Cung Cấp bằng:

 • Anh ngữ
 • Tiếng Tây Ban Nha

Các Loại Dịch Vụ Về Di Trú Được Cung Cấp:

 • trợ giúp nộp đơn xin nhập tịch (N600)
 • trợ giúp làm đơn xin nhập tịch (N600)
 • các buổi cung cấp tin tức tài liệu
 • giới thiệu đến các luật sư di trú

:  Mariana Sanchez
marianas@bondingagainstadversity.org

3. Trợ Giúp Pháp Lý về Di Trú của Cơ Quan Từ Thiện Công Giáo St. Frances Cabrini
2900 Louisiana Street Houston, TX 77006
: (713) 874-6570
Trang Mạng:  www.catholiccharities.org/cabrinicenter
Các Dịch Vụ Pháp Lý Được Cung Cấp bằng:

 • Anh ngữ
 • Tiếng Tây Ban Nha

Các Loại Dịch Vụ Về Di Trú Được Cung Cấp:

 • trợ giúp pháp lý
 • các buổi cung cấp tin tức tài liệu/”các cuộc đàm phán”
 • giúp đỡ làm đơn nhập tịch và xin vào quốc tịch
 • trợ giúp pháp lý cho Đoàn Tụ Gia Đình, Nhập Tịch, Luật Điều Chỉnh cho Người Cuba, Luật Điều Chỉnh cho Người Tị Nạn và Lánh Nạn, Chiếu Khán T, Chiếu Khán U, & Chống Bạo Hành Phụ Nữ, Lánh Nạn, Trẻ Em Không Người Giám Hộ, Hoãn Thi Hành Trục Xuất
 • DACA

egardea@catholiccharities.org

4. Trung Tâm Cộng Đồng Trung Hoa
9800 Town Park Drive Houston, TX 77036
: (713) 271-6100
Trang mạng:  www.ccchouston.org
Các Dịch Vụ Được Cung Cấp bằng:

 • Anh ngữ
 • Hoa ngữ

Các Loại Dịch Vụ Về Di Trú Được Cung Cấp:

 • trợ giúp làm đơn xin nhập tịch (N600)
 • văn phòng pháp lý miễn phí được điều hành bởi Chương Trình Luật Sư Tình Nguyện Houston – Thứ Tư tuần lễ thứ 3 mỗi tháng, từ 1:30-3:30 chiều.
 • giới thiệu đến các luật sư di trú

:  Aly Pittman
(713) 271-6100
jessica.zarate@bpsos.org

5. Văn Phòng Phục Vụ Cộng Đồng Quốc Tế của Thành Phố Houston
6400 High Star #131 Houston, TX 77074
: (713)778-6503
Trang Mạng:  www.houstontx.gov/oic
Các Dịch Vụ Được Cung Cấp bằng:

 • Anh ngữ
 • Tiếng Tây Ban Nha

Các Loại Dịch Vụ Về Di Trú Được Cung Cấp:

 • những buổi cung cấp tin tức tài liệu được sự cộng tác của những tổ chức khác.
 • Nguồn trợ giúp tại Thành Phố Houston

:  Benito Juarez
benito.juarez@houstontx.gov

6. Tổ Chức Cộng Đồng Ê-Ti-Ô-Pi-A tại Houston
6440 Hillcroft Avenue, Suite 307 Houston, TX 77081
: (832)573-3699
Trang Mạng:  www.ethiocoh.org
Các Dịch Vụ Được Cung Cấp bằng:

 • Anh ngữ
 • Am-ha-rích

Các Loại Dịch Vụ Về Di Trú Được Cung Cấp:

 • trợ giúp nộp đơn xin quốc tịch (N600)
 • trợ giúp làm đơn xin nhập tịch (N400)
 • các buổi cung cấp tin tức tài liệu
 • giới thiệu đến các luật sư di trú

egardea@catholiccharities.org

8. Hội Luật Sư Tình Nguyện Quận Fort Bend
310 Morton Street, Suite 566 Houston, TX 77471
: (281) 239-0015
Trang Mạng:  www.fortbendlawyerscare.org
Các Dịch Vụ Được Cung Cấp bằng:

 • Anh ngữ
 • Tiếng Tây Ban Nha (giới hạn)

Các Loại Hình Dịch Vụ Về Di Trú Được Cung Cấp:

 • cố vấn pháp lý miễn phí qua điện thoại cho cư dân Quận Fort Bend

info@fortbendlawyerscare.org

9. Hội Luật Sư Tình Nguyện Houston
1111 Bagby, Suite FLB 300 Houston, TX 77002
: (713) 228-0735
Trang Mạng:  www.makejusticehappen.org
Các Dịch Vụ Được Cung Cấp bằng:

 • Anh ngữ
 • Tiếng Tây Ban Nha (giới hạn)

Các Loại Dịch Vụ Về Di Trú Được Cung Cấp:

 • trợ giúp pháp lý miễn phí và lệ phí thấp
 • giới thiệu đến các luật sư di trú

info@hvlp.org

10. Ưu Tiên Cho Nhân Quyền
1303 San Jacinto Street, 9th Floor Houston, TX 77002
: (713) 955-1360
Trang Mạng:  www.humanrightsfirst.org
Các Dịch Vụ Được Cung Cấp bằng:

 • Anh ngữ

Các Loại Dịch Vụ Về Di Trú Được Cung Cấp:

 • đại diện pháp lý miễn phí cho người nhập cư xin lánh nạn, kể cả những người trong trung tâm giam giữ người nhập cư
 • giúp đỡ làm đơn xin lánh nạn hoặc các chương trình bảo vệ khác cho tình trạng di trú

TXProbono@humanrightsfirst.org

12. Trẻ Em Cần Được Bảo Vệ (Kids In Need of Defense, KIND)
1303 San Jacinto Street, 9th Floor Houston, TX 77002
: (832) 779-4030
Trang Mạng:  www.supportkind.org
Các Dịch Vụ Được Cung Cấp bằng:

 • Anh ngữ

Các Loại Dịch Vụ Về Di Trú Được Cung Cấp:

info@supportkind.org

14. Chương Trình Cứu Trợ Người Hoạn Nạn (Memorial Assistance Ministries, MAM)
1625 Blalock Road Houston, TX 77080
: (713) 468-4516 ext. 170
Trang Mạng:  www.helpherehelpnow.org
Các Dịch Vụ Được Cung Cấp bằng:

 • Anh ngữ
 • Tiếng Tây Ban Nha

Các Loại Dịch Vụ Về Di Trú Được Cung Cấp:

 • trợ giúp pháp lý
 • các buổi cung cấp tin tức tài liệu hàng tuần
 • trợ giúp về Đoàn Tụ Gia Đình, Điều Chỉnh Tình Trạng Di Trú, Giấy Phép Làm Việc, Đơn Xin Quốc Tịch

info@maministries.org

16. Neighborhood Centers Inc.
Baker-Ripley Center 6500 Rookin Street, Suite 104-B Houston, TX  77074
: (713) 273-3707
Trang Mạng:  www.neighborhood-centers.org
Các Dịch Vụ Được Cung Cấp bằng:

 • Anh ngữ
 • Tiếng Tây Ban Nha

Các Loại Dịch Vụ Về Di Trú Được Cung Cấp:

 • trợ giúp pháp lý
 • các diễn đàn/các buổi hội thảo về di trú
 • các lớp học hướng dẫn về nhập tịch
 • DACA

immigration@neighborhood-centers.org

17. OCA-Thủ Đô Houston
9800 Town Park Dr., Suite 142 Houston, TX  77036
: (281) 968-9131
Trang mạng:  www.ocahouston.org
Các Dịch Vụ Được Cung Cấp bằng:

 • Anh ngữ
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng Quan Thoại

Các Loại Dịch Vụ Về Di Trú Được Cung Cấp:

 • giới thiệu đến luật sư
 • các buổi cung cấp tin tức tài liệu

:  Aarica Chambers
aarica.chambers@ocahouston.org

19. Làm Chủ Giấc Mơ
MECA 1900 Kane Street, Room 116 Houston, TX  77007
: (713) 312-6400
Trang Mạng:  www.weownthedream.org
Các Dịch Vụ Được Cung Cấp bằng:

 • Anh ngữ
 • Tiếng Tây Ban Nha

Các Loại Hình Dịch Vụ Về Di Trú Được Cung Cấp:

 • các buổi cung cấp tin tức tài liệu
 • Đường Dây Miễn Phí: (855)DREAM-31
 • DACA

:  Aly Pittman
: (713) 955-5814
: info@hvlp.org

20. Văn Phòng Cố Vấn Pháp Lý thuộc Đại Học Luật Nam Texas
1303 San Jacinto Street Houston, TX  77002
: (713) 646-2990
Trang Mạng:  www.stcl.edu/clinics/asylum_and_human_trafficking_clinic
Các Dịch Vụ Được Cung Cấp bằng:

 • Anh ngữ

Các Loại Dịch Vụ Về Di Trú Được Cung Cấp:

 • đại diện pháp lý cho người nhập cư xin được lánh nạn hoặc những ai là nạn nhân của nạn buôn người
 • Giúp đỡ làm đơn cho chiếu khán T, chiếu khán U, hoặc xin lánh nạn (chương trình cứu trợ di trú cho nạn nhân của nạn buôn người)

lawclinics@stcl.edu

21. Ser y Hacer (Trung Tâm Trẻ Em)
PO Box 2600 Galveston, TX  77553
: (409) 692-7338
Trang Mạng:  www.thechildrenscenterinc.org/ser-and-hacer/
Các Dịch Vụ Được Cung Cấp bằng:

 • Anh ngữ
 • Tiếng Tây Ban Nha

Các Loại Dịch Vụ Về Di Trú Được Cung Cấp:

 • các buổi hội thảo về nhập tịch
 • các lớp ESL

:  Magdalena Alvarado
magdalenaa@thechildrenscenterinc.org

22. Văn Phòng Pháp Lý Tahirih
1717 St. James Place, Suite 320 Houston, TX  77056
: (713) 496-0100
Trang Mạng:  www.tahirih.org/houston
Các Dịch Vụ Được Cung Cấp bằng:

 • Anh ngữ

Các Loại Dịch Vụ Về Di Trú Được Cung Cấp:

 • đại diện pháp lý cho phụ nữ và các em gái đã từng là nạn nhân của những hành vi chà đạp nhân quyền, gồm có cắt xẻo bộ phận sinh dục phụ nữ, hiếp dâm, tra tấn, buôn người, tội ác vì danh dự, cưỡng ép hôn nhân, nghi lễ quả phụ và bạo hành gia đình

houston@tahirih.org

23. Dự Án Thiết Lập Tổ Chức Bang Texas
2404 Caroline Houston, TX  77004
: (713)471-5832
Trang mạng:  www.organizetexas.org
Các Dịch Vụ Được Cung Cấp bằng:

 • Anh ngữ
 • Tiếng Tây Ban Nha

Các Loại Dịch Vụ Về Di Trú Được Cung Cấp:

 • các buổi cung cấp tin tức tài liệu

:  Alain Cisneros
(832) 887-8170
acisneros@organizetexas.org

24. Trường Đại Học Luật Khoa Houston
100 Law Center TU II Room 56 Houston, TX  77027
: (713) 743-2094
Trang mạng:  www.law.uh.edu
Các Dịch Vụ Được Cung Cấp bằng:

 • Anh ngữ

Các Loại Dịch Vụ Về Di Trú Được Cung Cấp:

 • đại diện pháp lý cho những trường hợp liên quan đến xin lánh nạn (khẳng định và tự vệ), kháng án liên bang và hành chính, chiếu khán U và T, Đạo Luật Chống Bạo Hành Phụ Nữ, Hủy Bỏ Lệnh Trục Xuất, đoàn tụ gia đình, nhập tịch và vào quốc tịch
 • DACA

jheppard@central.uh.edu

25. Cơ Quan Cung Cấp Dịch Vụ Quốc Tế YMCA
6300 Westpark Drive, Suite 600 Houston, TX  77057
: (713) 339-9015
Trang Mạng:  www.ymcahouston.org/ymca-international/
Các Dịch Vụ Được Cung Cấp bằng:

 • Anh ngữ

Các Loại Dịch Vụ Về Di Trú Được Cung Cấp:

 • Các dịch vụ pháp lý và đại diện pháp lý về di trú cho các trường hợp: lánh nạn, giấy phép làm việc, đoàn tụ gia đình, nhập tịch và vào quốc tịch, thủ tục trục xuất, nạn nhân của tội ác, bạo hành gia đình và nạn buôn người
 • Văn phòng Walk-in (không hẹn trước) vào thứ Tư hàng tuần từ 9g sáng đến 3g chiều

:  Brian Schaeffer
brian.schaeffer@ymcahouston.org